Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/0/6/06a2d89f-9413-4c4c-b53d-229e92c3410e/artio.sk/web/system/database/mysql.php on line 6
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Registrácia na stránke artio.sk

Predmetom našej ponuky je zabezpečenie dodávok reklamných predmetov výhradne firemným koncovým zákazníkom s platne prideleným číslom IČO, nachádzajúcich sa v Obchodnom alebo Živnostenskom registri. Pred prvým nákupom je nutné sa registrovať na stránke a každý účet je najskôr schválený obchodným oddelením. Nerealizujeme dodávky tovarov súkromným osobám, preto si vyhradzujeme právo odmietnúť registrácie súkromných osôb.

Všeobecné ustanovenia

Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") je dodávka tovaru alebo služieb (ďalej len "tovar").

  1. dodávateľom tovaru je firma artio s.r.o., Tomášovská 121/38, 053 11 Smižany (ďalej len "dodávateľ"), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka číslo: 24410/V.
  2. objednávateľom (ďalej len "objednávateľ") sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o dodanie nami vyrábaného tovaru.

Fakturačné údaje dodávateľa:

IČO: 44 984 812
DIČ: 2022894192
IČ DPH: SK2022894192
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2901207665/8330 | IBAN: SK8483300000002901207665 | SWIFT: FIOZSKBAXXX

Objednanie

Objednávka tovaru musí byť doručená písomnou formou, e-mailom alebo osobne na adrese dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť kupujúcemu príjem objednávky formou potvrdenia objednávky s tým, že objednávku akceptuje a dochádza tak k uzavretiu kúpnej zmluvy, prípadne že objednávku neakceptuje. Až do vyjadrenia dodávateľa je objednávka pre odosielateľa záväzná. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre fakturáciu. Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito "Obchodnými podmienkami".

Cena

Cena tovaru alebo služieb sa riadi cenníkom, ktorý je dostupný na vyžiadanie, pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena. V špecifických prípadoch záväznú kalkuláciu pripraví dodávateľ na základe konkrétneho zadania (náklad, tovar, potlač, farebnosť, podklady a iné). Vystavením objednávky objednávateľ potvdzuje akceptovanie ceny predmetu objednávky. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Tieto budú účtované na faktúre zvlášť. Dodávateľ balné neúčtuje. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené. Všetky ceny uvedené v cenníku, príp. v ponukách sú uvedené bez DPH.

Tlač a korekcie

Dodávateľ v prípade tlače pošle na základe objednávky objednávateľovi návrh/vizuál potlače. Objednávateľ odoslaním podpísanej korektúry odsúhlasuje vytlačenie motívu presne podľa návrhu. Žiadne iné veci nebudú pridané, odstránené, ani zmenené. Písomným súhlasom objednávateľ tlač v tejto forme potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafickej úpravy, gramatickej korekcie a farebnosti vytlačeného motívu nezávisle od pôvodného podkladu. V prípade akýchkoľvek nejasností či pochybností je potrebné zistené nezrovnalosti prekonzultovať.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je závislá od množstva, druhu tovaru, od typu potlače a iných faktorov. Štandardná doba sa pohybuje približne v trvaní približne 3 týždňov od obdržania objednávky a všetkých potrebných podkladov potrebných pre tlač, resp. od odsúhlasenia poslednej korektúry. Dodacia lehota je ďalej závislá od aktuálneho skladového stavu konkrétneho tovaru. Záväzný termín dodania tovaru može byť dohodnutý na základe konkrétnej objednávky v čase objednania. Dodacia lehota začína plynúť dňom prevzatia objednávky, prijatia zálohovej platby a schválenia úplných podkladov pre tlač.

Platobné podmienky

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovnými spôsobmi:

  1. platba v hotovosti pri preberaní tovaru osobne alebo na dobierku,
  2. platba prevodným prikazom vopred na základe "proforma" faktúry (zasielame e-mailom).

Predávajúci je oprávnený účtovať aj čiastočné plnenie a kupujúci je povinný takto účtovanú čiastku zaplatiť. Nezaplatenie celej kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. V prípade oneskorenia s úhradou záväzku je dodávateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň penále vo výške 0,05% z ceny objednávky. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až jeho úplným zaplatením.

Doprava tovaru

Tovar zasielame v rámci celej SR prostredníctvom kuriérskej služby. Cena za prepravu tovaru je stanovená podľa hmotnosti a objemu a je závislá od cenníka prepravcu. Cena prepravy je účtovaná samostatne a je vrátane poistenia prepravovaného tovaru, balné neúčtujeme. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho osobným prevzatím tovaru od predávajúceho alebo predaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Škoda na tovare vzniknutá počas prepravy nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Upozornenie!

Tovar je bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a úplnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Odporúčame taktiež spísať s kuriérom protokol o poškodení, resp. neúplnosti dopravenej zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Záruka

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa predávajúcí zbaví, ak si kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť.

Storno objednávky

V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu všetkých nákladov spojených so začatím výroby až do výšky 80% z ceny objednaného tovaru, minimálne však 25% z ceny objednaného tovaru (úhrada škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov na jeho úhradu).

Reklamácia tovaru

Reklamovať možno iba tovar v originálnych obaloch, nepoškodený zásahom kupujúceho. Reklamácia musí byť podaná písomne. Vybavenie reklamácie prebehne v čo najkratšom čase, najneskôr však v zákonom stanovenej lehote. Prípadná reklamácia tovaru nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru. Nie je možné reklamovať tovar s potlačou v prípade, že bolo možné zistiť vadu pred zahájením aplikovania tlače niektorou z vybraných technológií (napr. odskúšanie funkčnosti, poškodenie povrchu a pod.).

Záväzkový vzťah zmluvných strán sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, v prípade sporu bude tento riešený na príslušnom súde, v ktorom sa nachádza sídlo predávajúceho.

Duševné vlastníctvo

  1. dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené tretím stranám kvôli dizajnu alebo registrovaným obchodným známkam (®, ™, a pod.), použitými počas výroby produktov.
  2. dodávateľ má právo ponechať si malé množstvo vyrobených produktov pre neskoršie použitie, ako príklad pre komerčnú ukážku (v katalógoch, na web stránkach a pod.)

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho poskytnuté dodávateľovi prostredníctvom emailu alebo iným spôsobom slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Dodávateľ bude tieto informácie využívať výlučne pre svoju potrebu.

Záverečné ustanovenia

Objednaním tovaru alebo služieb objednávateľ týmto dáva súhlas, že si tieto obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a že obsah podmienok zodpovedá jeho slobodnej vôli, čím ich akceptuje. Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti do vydania ďalších obchodných podmienok, pričom dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto "Obchodné podmienky".